Polityka prywatności

Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


ŻAR Sp. z o. o.  informuje Państwa, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Państwa danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO. 

Państwa prawa, jako osób, których dane dotyczą, wynikają z RODO, zaś niniejsza informacja ma na celu zapoznanie  Państwa z tymi prawami oraz sposobem ich realizacji.  

ŻAR sp. z o. o. informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych jako klientów, kontrahentów i użytkowników (osoby  fizyczne) jest ŻAR Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-153) przy ul. Henryka 18, REGON: 380659109, NIP: 7292726686; adres poczty elektronicznej: biuro@zar.pl, numer telefonu kontaktowego: 606 819 083, 42 6402014, która decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. osoba, której dane dotyczą to:

- w sytuacji, gdy korzystacie Państwo z usług oferowanych i świadczonych przez ŻAR Sp. z o. o. (np. skorzystanie z oferty, realizacja zamówień)

- Państwo jako pracownik ŻAR Sp. z o. o., osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w ŻAR Sp. z o. o.

 

4.podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO. 

 

5.przetwarzanie danych – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

6. zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje ŻAR sp. z o. o. przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych:

- zasada zgodności z prawem,

- zasada rzetelności i przejrzystości,

- zasada ograniczenia celu przetwarzania,

- zasada minimalizacji danych,

- zasada prawidłowości danych,

- zasada ograniczenia przechowywania,

- zasada integralności i poufności,

- zasada rozliczalności,

- zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych

 

7.odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);

 

8.organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych reprezentujący Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

9.państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);

 

10.profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Prawa jakie przysługują Państwu (dotyczy osób fizycznych) na mocy RODO:

 • art. 13 i art. 14 RODO - prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ŻAR Sp. z o. o.:
 • w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Państwo przekazujecie ŻAR Sp. z o.o. swoje dane osobowe:

- pracownicy ŻAR Sp. z o. o. przekazują Państwu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Państwa zapytania, które wpłynęły do ŻAR sp. z o. o.

 • w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Państwa dane osobowe trafiają do ŻAR Sp. z o. o. z innych źródeł (np. od innych administratorów):

- informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Państwu przekazane:

 • w rozsądnym terminie po uzyskaniu Państwa danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,
 • albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Państwem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
 • albo jeżeli Państwa dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,

- informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Państwo dysponujecie oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Państwa danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),

 • art. 15-21 RODO- prawa realizowane na Państwa wniosek:

 

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO):

 

- polega na tym, iż możecie Państwo wystąpić do ŻAR Sp. z o. o. z zapytaniem czy ŻAR Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak możecie Państwo uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),

- oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Państwo zwracacie się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzymacie Państwo odpowiedź, chyba że we wniosku wskażecie nam Państwo format jakiego oczekujecie. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

 

 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO):

- prawo to polega na tym, że możecie Państwo wystąpić do ŻAR Sp. z o. o. o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie możecie Państwo żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,

- prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa

 • prawo do usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

- w ramach tego prawa możecie Państwo żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO

- art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (m. in. ŻAR Sp. z o. o. nie będzie mogła usunąć Państwa danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z uregulowań kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i innych ustaw

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

- prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- możecie Państwo skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, gdy sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy ŻAR Sp. z o. o. nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, gdy wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,

 

 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

- jeżeli ŻAR Sp. z o. o. zrealizuje Państwa prawo do: sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- ŻAR Sp. z o. o. informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,

- ŻAR Sp. o. o. poinformuje Państwa o tych odbiorcach na Państwa wniosek

 

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

- z prawa do przenoszenia danych możecie Państwo skorzystać jeżeli: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania zawartej z Państwem umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

- w ramach tego prawa możecie Państwo zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Państwa dostarczone) zostały przesłane przez ŻAR Sp. z o. o. bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,

- realizacja w ŻAR Sp. z o. o. tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ŻAR Sp. z o. o. (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ŻAR Sp. z o. o., które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),

 

 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

- w ŻAR Sp. z o. o. prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Państwa do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO,

- skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 

 • art. 22 RODO – ŻAR Sp. z o. o. nie podejmuje wobec Państwa decyzji wywołujących dla Państwa określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Państwa wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu

- podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO ŻAR Sp. z o. o. jest zobligowana przekazać Państwu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Państwa, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

 

 • art. 34 RODO - macie Państwo również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 • prawo to jest realizowane z inicjatywy ŻAR Sp. z o. o.  w sytuacji, gdy w ŻAR Sp. z o. o. doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności,
 • ŻAR sp. z o. o. przekazuje Państwu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:

- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Państwa danych osobowych,

- opis zastosowanych lub proponowanych przez ŻAR Sp. z o. o. środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,

- art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy ŻAR Sp. z o. o. jest zwolniona z zawiadamiania Państwa o zaistniałej sytuacji.
 

 

 


Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

    „niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
    „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
    „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
    „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

 • rekuperacja
 • rozprowadzanie ciepła z kominka
 • nasady kominowe
 • kominy
  • kwasoodporne
  • żaroodporne
  • dwuścienne
 • piece akumulacyjne Elektrotermia
 • piece naftowe Zibro
 • piece olejowe Wamsler
 • piece węglowe Wamsler
 • serwis nagrzewnic
 • wypożyczanie nagrzewnic nadmuchowych
Wentylacja, Piece, Kominy, Rekuperacja - SKLEP ŻAR Sp. z o. o. © 2019