Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sklep.zar.pl

 

 


Wstęp
 1. Właścicielem internetowego "Sklepu ŻAR"  jest ŻAR Sp.j. z siedzibą w  Łodzi,  93-153 Łódź, ul. Henryka 18.
 2. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000090683. Organem rejestracyjnym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Nr REGON 470595561, NIP 729-02-06-824.
 3. Kontakt telefoniczny (42) 640 20 14, jak również przy pomocy poczty elektronicznej biuro@zar.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Oferowane usługi
 1. Internetowy "Sklep ŻAR" działający pod adresem www.sklep.zar.pl  prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kominowych. Internetowy "Sklep ŻAR" prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ŻAR Sp.j.
 3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z trzech kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - zapłata i odbiór zamówionych produktów.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do internetowego "Sklepu ŻAR", drugi zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dotyczących zamówienia. Drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 5. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.sklep.zar.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowego "Sklepu ŻAR" są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 7. Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze.
 10. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.
 11. Czas dostawy towaru wynosi 3-5 dni roboczych.
 12. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
a. Przelewu bankowego na konto sklepu:

bank: MBank SA O/B.D. w Łodzi
nr konta: 28 1140 2017 0000 4802 0203 8986

b. Gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela (pobranie)
c. Gotówką w kasie przy odbiorze w siedzibie firmyGwarancja, Reklamacje, Zwroty
 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową na swój koszt.
 2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając na piśmie szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia.
 4. Produkty oferowane w internetowym " Sklepie ŻAR"  są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepie ŻAR Sp.j.
 5. Warunkiem uznania gwarancji jest oryginalna karta gwarancyjna oraz cyklicznie przeprowadzane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, przez autoryzowaną firmę.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 7. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, bezpośrednio w sklepie ŻAR Sp.j., telefonicznie w sklepie ŻAR Sp.j. gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 8. ŻAR Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za źle przeprowadzone instalacje co może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.
 9. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej na piśmie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty wydania produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku o którym mowa w pkt. 7 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem internetowego "Sklepu ŻAR", jest powszechnie dostępny na stronie www.sklep.zar.pl Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostarczany jest również poprzez wysyłanie go na adres e-mail Kupującego przy zawarciu umowy.
 2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich  wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej "Sklepu ŻAR".
 3. Złożenie zamówienia w internetowym "Sklepie ŻAR" oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną".
 4. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Firma zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy internetowym "Sklepem ŻAR" a Kupującym, lub w związku z nimi będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od daty wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 

 

 • rekuperacja
 • rozprowadzanie ciepła z kominka
 • nasady kominowe
 • kominy
  • kwasoodporne
  • żaroodporne
  • dwuścienne
 • piece akumulacyjne Elektrotermia
 • piece naftowe Zibro
 • piece olejowe Wamsler
 • piece węglowe Wamsler
 • serwis nagrzewnic
 • wypożyczanie nagrzewnic nadmuchowych
Wentylacja, Piece, Kominy, Rekuperacja - SKLEP ŻAR Sp. z o. o. © 2018