Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.sklep.zar.pl

 

Wstęp

 

 

 1.  Właścicielem internetowego "Sklepu ŻAR"  jest ŻAR Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-153) przy ul. Henryka 18, REGON: 380659109, NIP: 7292726686; adres poczty elektronicznej: biuro@zar.pl, numer telefonu kontaktowego: 606 819 083, 42 6402014
 2. Spółka uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000738924. Organem rejestracyjnym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. REGON: 380659109, NIP: 7292726686.
 3. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod nr tel. (42) 640 20 14, jak również przy pomocy poczty elektronicznej biuro@zar.pl
 4. Kontakt ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Administrator danych Klientów „Sklepu ŻAR” i przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów „Sklepu ŻAR” jest ŻAR Sp. z o. o. z siedzibą w  Łodzi,  93-153 Łódź, ul. Henryka 18
 2. Dane  Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

          a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

          b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

          c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest                                                         dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

         d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

        3. Dane Klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

         a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

         b) Podmiotom umożliwiającym ŻAR Sp. z o. o. dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

         c) Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

         d) Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

         e) Podmiotom wspierającym „Sklep ŻAR” w prowadzonej działalności na zlecenie „Sklepu ŻAR”, w szczególności dostawcom wspierającym działalność „Sklepu ŻAR”.

       4. Klientowi przysługują następujące  prawa:

         a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

         b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      5. Podanie danych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia umów, realizacji zamówień, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

      6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego                      przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Klienta.

Oferowane usługi

 1. Internetowy "Sklep ŻAR" działający pod adresem www.sklep.zar.pl  prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i techniki kominowej. Internetowy "Sklep ŻAR" prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ŻAR Sp. z o. o.
 3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z trzech kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - zapłata i odbiór zamówionych produktów.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do internetowego "Sklepu ŻAR", drugi zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dotyczących zamówienia. Drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 5. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.sklep.zar.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowego "Sklepu ŻAR" są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 7. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni robocze, chyba że czas realizacji zamówienia jest uzależniony od konieczności sprowadzenia określonego towaru. Wówczas ŻAR Sp. z o. o. poinformuje Klienta o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
 10. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.
 11. Czas dostawy towaru wynosi 3-5 dni roboczych lub może być inny w zależności od dostawcy towarów i usług.
 12. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

a. Przelewu bankowego na konto sklepu:

bank: MBank SA O/B.D. w Łodzi
nr konta: 61 1140 2004 0000 3802 7782 9280

b. Gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela (pobranie)
c. Gotówką w kasie przy odbiorze w siedzibie firmy


Gwarancja, Reklamacje, Zwroty

 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową na swój koszt.
 2. ŻAR sp. z o. o. odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym
 3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając na piśmie szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
 4. „Sklep ŻAR”  zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od Klienta na adres poczty elektronicznej lub adres ŻAR Sp. z o. o., a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Nie rozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 4 nie stanowi o uznaniu reklamacji przez „Sklep ŻAR”.
 6. Produkty oferowane w internetowym " Sklepie ŻAR"  są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w „Sklepie ŻAR”
 7. Warunkiem uznania gwarancji jest oryginalna karta gwarancyjna oraz cyklicznie przeprowadzane przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, przez autoryzowaną firmę.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 9. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, bezpośrednio w „Sklepie ŻAR”, telefonicznie w „Sklepie ŻAR” gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 10.  „Sklep ŻAR” nie ponosi odpowiedzialności za źle przeprowadzone instalacje co może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.
 11. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem ŻAR sp. z o. o., może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy dostępny http://www.sklep.zar.pl/zwrot%20towaru
 12. W przypadku o którym mowa w pkt. 11 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.
 13. „Sklep ŻAR” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem internetowego "Sklepu ŻAR", jest powszechnie dostępny na stronie www.sklep.zar.pl Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich  wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej "Sklepu ŻAR".
 3. Złożenie zamówienia w internetowym "Sklepie ŻAR" oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną".
 4. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane również w celach marketingowych i handlowych po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody na te cele. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. „Sklep ŻAR” zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy internetowym "Sklepem ŻAR" a Kupującym, lub w związku z nimi będą w pierwszej kolejności wyjaśniane w drodze polubownej. Jedynie ostatecznie spory będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. 
 • rekuperacja
 • rozprowadzanie ciepła z kominka
 • nasady kominowe
 • kominy
  • kwasoodporne
  • żaroodporne
  • dwuścienne
 • piece akumulacyjne Elektrotermia
 • piece naftowe Zibro
 • piece olejowe Wamsler
 • piece węglowe Wamsler
 • serwis nagrzewnic
 • wypożyczanie nagrzewnic nadmuchowych
Wentylacja, Piece, Kominy, Rekuperacja - SKLEP ŻAR Sp. z o. o. © 2019