Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest ŻAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-153), ul. Henryka 18 REGON: 380659109, NIP: 7292726686 wpisana pod numerem KRS 0000738924, organem rejestracyjnym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: biuro@zar.pl, numer telefonu kontaktowego: 606 819 083, 42 640 20 14
 2. W celu uzyskania informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu, e-mail: biuro@zar.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody, a zatem w następujących okolicznościach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b) w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

c) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa obligują do przechowywania danych,

d) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym dojdzie do przedawnienia roszczeń,

e) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,

f) w pozostałych wypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.

 1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych ŻAR Sp. z o.o.  w Łodzi 93-153 przy ul. Henryka 18 REGON: 380659109, NIP: 7292726686 wpisana pod numerem KRS 0000738924 i przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; żądania usunięcia danych osobowych, a zatem prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5.  Pani/Pana dane nie będą profilowane za wyjątkiem sytuacji, w których  przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania zawarte są w Polityce Prywatności.
 • rekuperacja
 • rozprowadzanie ciepła z kominka
 • nasady kominowe
 • kominy
  • kwasoodporne
  • żaroodporne
  • dwuścienne
 • piece akumulacyjne Elektrotermia
 • piece naftowe Zibro
 • piece olejowe Wamsler
 • piece węglowe Wamsler
 • serwis nagrzewnic
 • wypożyczanie nagrzewnic nadmuchowych
Wentylacja, Piece, Kominy, Rekuperacja - SKLEP ŻAR Sp. z o. o. © 2022