Zwrot towaru- Formularz

 

                         FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

              (prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

ŻAR Sp. z o. o.

Sklep Internetowy

ul. Henryka 18

                                                                                                                                   93-153 Łódź

biuro@zar.pl

 

 

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

....................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

....................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) 

odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą: ŻAR Sp. z o. o.i zwracam wymienione poniżej towary:

 

LP

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej

wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 

                             _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku: ................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

……………....................                                                        .......................................………

     miejscowość i data                                                                           podpis klienta

 

 

 

Informacja dla Klienta o przetwarzaniu Jego danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy zakupu towarów

1. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest ŻAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka 18, 93-153 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000738924, NIP: 729-272-66-86, REGON: 380659109

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia ciążących na Administratorze obowiązków, związanych z wykonaniem przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Klienta danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy sprzedaży i odstąpieniu od niej.

5. Klient ma w każdym czasie prawo żądania dostępu do Jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych.

7. Klient ma również prawo do przenoszenia Jego danych osobowych.

8. Klient ma także prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

9. Podanie przez Klienta Jego danych osobowych jest niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków związanych z odstąpieniem przez Klienta od umowy sprzedaży. Brak podania przez Klienta Jego danych osobowych może spowodować brak możliwości uczynienia zadość jego żądaniu lub wykonania obowiązków Administratora w sposób nieprawidłowy, w tym brak możliwości dokonania zwrotu ceny za towar na rzecz Klienta.

 • rekuperacja
 • rozprowadzanie ciepła z kominka
 • nasady kominowe
 • kominy
  • kwasoodporne
  • żaroodporne
  • dwuścienne
 • piece akumulacyjne Elektrotermia
 • piece naftowe Zibro
 • piece olejowe Wamsler
 • piece węglowe Wamsler
 • serwis nagrzewnic
 • wypożyczanie nagrzewnic nadmuchowych
Wentylacja, Piece, Kominy, Rekuperacja - SKLEP ŻAR Sp. z o. o. © 2023